אודיו סיפורים גלריות שידורים חדשות יהדות מאמרים צרכנות מצלמות מיוחדים טיולים צימרים אתרים בחינם קברי צדיקים אינדקס בדיחות
קרא דואר
חיפוש באינטרנט:
חיפוש בצופר:

הפוך לדף הבית
   
/יהדות ותפוצות
אקטואליהחדשות מישראלפוליטייהדות ותפוצותבריאות ורווחהמוזרים
תיירות ואוכלמקומיכלכלה ועסקיםמאמרים ודעותחדשות מהעולםצרכנות
 
 
"הרהב שבלבושי שחץ זה היפך הצניעות"
"מי אנחנו רוצים שינהיג אותנו? האופנה, ח"ו, או רבותינו גדולי ישראל?" – מנהלי סמינרים מרחבי הארץ התכנסו בב"ב וירושלים במחיצת גדולי ישראל, להעביר את המסר על הצורך בחיזוק גדרי הצניעות
מאת :שמואל קופר  יום שישי,28 במרץ ,2008

מנהלי הסמינרים מרחבי הארץ, באו אתמול (ה´) לשני מפגשים בבני ברק ובירושלים, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שנועדו להדגיש את הצורך לחיזוק קדושת ישראל וגדרי הצניעות בעם ישראל.


העיתון "יתד נאמן" מדווח על המפגשים. בבני ברק התכנסו הבאים במעונו של הגאון ר"ש ואזנר, בהשתתפות הגאון רמ"י לפקוביץ  וכ"ק האדמו"ר מגור שליט"א.


את פני הבאים קידם הרה"ג משה שאול קליין, מו"צ בבי"ד  של הגאון ר"ש ואזנר, שציין, כך מדווח הכתב יחיאל סבר, כי הכינוס בראשות גדולי ישראל נועד להציב את נושא הצניעות במקומו הראוי לו, ברום המעלה. "חינוך בנות ישראל כולל ערכים רבים, אך בראש סולם הערכים היא הצניעות. כל אחד מהמנהלים מרכז תחתיו עתיד של דור, עליו להציב את הצניעות תחילה, ומשמים חוננים אותו בכוחות להשפיע מירב הצניעות והקדושה".


הגאון ר"ש ואזנר, פתח את דבריו בדברי הכתוב: " ´כי ד´ א´לוקיך מתהלך בקרב מחנך... והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך´. ידוע בש"ס כי פסוק זה הוא מקור דיני הצניעות. הווי אומר כי רצון הקב"ה הוא כביכול להיות מתהלך בקרב מחנך,  להשרות את שכינתו יתברך בארץ. וזו בעצם תכלית הבריאה המבוטאת בכליל היצירה, בנין המשכן ובית הבחירה. ובכל חג ובכל יום, אנו מעתירים: ´ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקרבן... השב שכינתך לציון עירך´, וכן ´ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים´, ואנו מחכים בכל עת שהקב"ה יחזור לירושלים ולארץ ישראל ברחמים גדולים".


 "ואולם הקב"ה תולה את הזכות של ´מתהלך בקרב מחנך´, בתנאי ´שלא יראה בך ערות דבר´. משורש האזהרה הזו אשר בכתוב, נדרשים בדברי חז"ל בגמרא ובספרי, ´ערות דיבור´, דיבור שלא כהוגן, דברים מיותרים וחלילה גרוע מזה, עד שאמרו כי אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו מגידין לו בשעת הדין, וכן שאר דיני צניעות נדרשים מכאן. הצניעות היא אפוא המאזניים המודדים ומכריעים, האם תשרה שכינה בישראל,  או אם חלילה לא".


"הגמרא במסכת סוטה מתארת את הימים הטובים של כלל ישראל: ´ואמר רב חסדא: בתחילה, קודם שחטאו ישראל, היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד – וכדברי רש"י במקום: ´בביתו´. שנאמר כי ד´ א´לקיך מתהלך בקרב מחניך. כיון שחטאו - נסתלקה שכינה מהם, שנאמר: ´ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך´.  השכינה כביכול התהלכה בקרב מחנה ישראל, עברה מבית לבית, לשרות עם כל אחד ואחד בביתו, כי בכל בית יהודי היו נוהגים בצניעות, תוך שמירה על ´ולא יראה בך´, כפי שהעידה קמחית על עצמה: ´מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי´. ומאידך, על כותלי וקורות ביתו של אדם אומרים חז"ל שהם מעידין עליו, ואוי לנו מיום הדין, בו  ´כותלי הבית יוכיחו´, שהרי הצניעות, כאמור, היא התנאי של השראת השכינה".


"יש מאמר חז"ל בבראשית רבה, אשר בו טמונה ההוראה עד כמה חובה להשקיע כוחות ומאמצים כה רבים בחינוך בנות ישראל לצניעות, כי בעת בריאת האשה, ´על כל אבר ואבר שהיה בורא בה, היה אומר לה: תהא אשה צנועה, אשה צנועה´. זאת משום שבלי הציווי והחינוך לצניעות, עלולה היא להיות בדרך הטבע גורם להיפך הצניעות. לכן ביקש ממנה הקב"ה וחזר וביקש: ´תהא אשה צנועה, אשה צנועה´."


"מצות החינוך לצניעות מוטלת על המחנכים, הפועלים בדור שזכה להיות משקיע הרבה בחינוך. מכירים אנו את ההיסטוריה של כלל ישראל, והרבה גדולים וצדיקים זכינו לשמש וגם לראות ולשמוע מהדור הקודם, והרינו יכולים לומר כי דורנו זכה לדבר שלא זכו לו דורות קודמים".


"בדור ההוא ראיתי את ההבדל הנורא בין האבות והבנים לומדי התורה, ובין חלק הנשים והבנות. לכן אכן יסדו את ´בית יעקב´. זכורני ביושבי בבית המדרש בלובלין, התיישב לידי יהודי לא מוכר ונאנח עמוקות משברון-לב. שאלתיו מה מעיק עליו והוא סיפר כי שמונה בנות לו, ושבעה מהן התנכרו רחמנא ליצלן לאביהן שבשמים והן מחללות שבת. את הבת השמינית הכניס ל´בית יעקב´ אצל הצדקנית מרת שרה שנירר, והנה היא הולכת בדרכי התורה, וכמובן שומרת את השבת והכשרות".


"לפני בוא הדור הזה, על תחלואיו הרוחניים הנוראים, כאלה שההגדרה  ´שאול תחתית´ היא מועטה עבורן, הקדים הקב"ה תרופה למכה, וברצון ד´ להשגיח בהשגחה עליונה על עמו, התחזק החינוך בדורנו יותר מבכל הדורות. כי בדורות עברו, או שהילדים זכו ללכת מעצמם בדרך שראו מאבותיהם, או שההורים השקיעו מעט בחינוכם. כיום, אנו מלאים בחסדי ד´ בבתי ספר, ´בית יעקב´ ומוסדות אחרים, ספוגים יראת ד´. במחננו קדרים של מאות ואלפי מחנכים ומחנכות, שיש להם את החוש ודרך החינוך, להציל מסכנת הירידה לטמיון חלילה, הנובעת מחלק ה´חילונים´ שיש למרבה הכאב בכלל ישראל".


"בספר דניאל מתואר המצב שבו יהיה שרוי כלל ישראל לפני ביאת משיח צדקנו, ימים שבהם גורל כלל ישראל יעמוד על כחוט השערה. אחרי שהוא מדבר על הקץ, מה שאסור לגלות,חותם בכתוב: ´והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד´. הגמרא במסכת בבא בתרא דורשת את הכתוב על מלמדי תינוקות ועושי צדקה: ´המשכילים´ – על הדיינים, ומצדיקי הרבים ככוכבים - אלו מלמדי תינוקות´."


"וכאשר מתבוננים, מדוע מגיע כך לכלל ישראל בתקופה האחרונה לפני הגאולה, ניתן להבין כי הנביא אומר על פי ד´, שמה שיציל בדור האחרון – הוא זיכוי הרבים בחינוך. אין מדובר בתינוקות בלבד, כי על פי ה´נודע ביהודה´, תשב"ר, הכוונה עד בני שמונה עשרה. חינוכם של צעירי בני ישראל, יכול לעכב הגזירה מכלל ישראל".


"ולמה ´ככוכבים´? - כי על-פי דברי חז"ל הכוכבים נמצאים תמיד, אם כי ביום מאפילה עליהם השמש ואינם נראים. כאשר המחנכים משפיעים על הצאן יומם ולילה, על בני ישראל תשב"ר ועל בנות ישראל, וכדברי שלמה המלך בנוסח שנשאר לתמיד: ´גם כי יזקין לא יסור ממנו´, ומחדירים בהם את ענייני הצניעות – הרי שבימים שלפני ביאת משיח, זה עוגן ההצלה להציל את הדור".


בהתייחסו לענין הצריך חיזוק בב"ב, הזכיר הדובר, כי "בבני ברק והסביבה, נוסד ועד נשים צדקניות המשגיחות בשם הרבנים על חנויות ההלבשה. חנויות רבות בעיר, ורק חמישים ושלוש בהשגחה. בחנויות אלה יש די מבחר של כל סוגי הבגדים המתאימים לנשים צנועות, ואין צורך לחלל השם, בכך שלא הולכים למקומות המפוקחים, אלא למקומות אחרים".


בנעילת דבריו, אמר: "הכתוב במתן-תורה אומר קודם: ´כה תאמר לבית יעקב´,  ורק אחרי כן מגיד לבני ישראל. כי אם אין ´בית יעקב´, אם אין דרכי ישרים אצל  הנשים בבית היהודי,  אפשר להיות בקי בבבלי, ירושלמי, ספרא, ספרי, תוספתא ומכילתא. אם הילד רואה בבית אמו מגזינים וכיוצא באלו, או רדיו, וידאו וכלי תקשורת טרפים אחרים, לא ייכון שם בית יהודי ראוי. ´חובות הלבבות´ אומר כי כמו שמים ואש אינם יכולים להחזיק במקום אחד, כך לא יוכלו להיות יחד אהבת עולם הזה ואהבת העולם הבא. ולהיפך: אם נזכה להעמיד בנים יקרים ביראת ד´ ובתורתו, בני ישיבות מצד אחד, ומאידך בנות ישראל הצנועות, הרינו מקימים לגיון של מלך מלכי המלכים הקב"ה, אשר ראוי לקבל פני משיח צדקנו רוח אפינו משיח ד´."


לאחר מכן נשא דברים הגאון רמ"י ליפקוביץ שליט"א, שאמר, כי "על-פי חז"ל, הקב"ה מתאווה שכשם שיש לו דירה בעולמות העליונים, תהיה לו דירה בעולם הזה, בקרב בני האדם העובדים אותו ומתייראים מפניו".


"בכל הספרים כתוב כי יסוד קדושת ישראל הוא צניעות. כאשר יתנהגו הכל בצניעות, בין האנשים ובין הנשים, והבנות והתלמידות, נזכה להגשים את הייעוד הגדול של השראת השכינה בעולם הזה".


לאחר דברי סיכום קצרים של הרה"ג משה שאול קליין שליט"א, השמיע הרב יעקב ולצר, מנהל סמינר "בית יעקב" ויזניץ בני ברק, דברי תודה בשם מנהלי הסמינרים, על "הזכות שזיכו אותם ואת כלל ישראל מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, בהשמיעם את דברי קדשם, אשר הם צו קדוש לכולנו, ובעזרת ד´ נעשה ונשמע ברצון לב לקיימם".


באולמי זוויעהל בירושלים, התאספו מנהלי הסמינרים ומוסדות החינוך, אשר קבלו בהתרגשות רבה את פניהם של הגאון רי"ש אלישיב והגאון ראי"ל שטינמן.


לאחר דברי הגאון ראי"ל שטינמן, משא חיזוק נרגש נשא דברים הגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת תפרח: "יראתי בפצותי שיח, לא רק משום שנצטוויתי לדבר במעמד גדולי ישראל, אלא בשל עצם המעמד הזה, כמעמד הר סיני לדור הבא, וכמו בכל דבר, זו זכות מצד אחד ואחריות עצומה מהצד האחר. במעמד הר סיני כתוב במשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וזה בא ללמד שגם ההמשכיות צריכה להיות עם אותו מהלך, שהקב"ה נותן תורה זה מדיליה נפח, קב"ה ואורייתא חד הוא".


"כשאנחנו כמחנכים מנסים להיות מעתיקי השמועה לדור הבא, הדבר הראשון שצריך להיות הוא שהמעביר בעצמו הוא אינו רק נושא את המידע שהוא אמור להעביר, אלא הדבר צריך להיות עצם מעצמיו ובשר מבשרו. אם דומה הרב למלאך אלוקים תורה יבקשו מפיהו. מלאך פירושו שהוא מרגיש שהוא מלאך, אין לו מציאות אחרת רק היותו מלאך, מנותק מכל נגיעה אישית. שליח".


"וזה אני חושב שמעמד זה, למרות שבכמות אנו לא רואים כאן את האלפים ועשרות האלפים, השישים ריבוא של כלל ישראל שעומדים ושומעים את המעמד הזה, אבל בתוכן הפנימי של המעמד, אם נזעק כולנו לקול רבותינו להתאסף כאן לשמוע את הסכנה ואת הרעדה שצריכה לתפוס כל אחד ואחד, אם דומה הרב למלאך אלוקים בקשו תורה מפיהו, הפירוש הוא, שקודם כל הרב צריך להרגיש את המעמד, למה הוא נבחר, ולכן אני אומר, שאעפ"י שפשוט שכל הנאספים כאן לא צריכים לשכנע אותם להעביר את התקנות שתוקנו ע"י גדולי ישראל ועומד עליהם בי"ד עם כל התוקף של בי"ד. מה שזעקנו כאן הוא לחזק את עומק הבעיה, שהמסר שיעבור מאיתנו לדורות הבאים, לאלו שעתידות להיות האימהות של כלל ישראל, אלו שעתידות להעביר את ה´אל תיטוש תורת אימך´, המסר הזה עד כמה שנצליח להעמיק בתוכנו ולהעמיד מתוכנו את ההרגשה הזו שכאן עומדת סכנה שיכולה לערער את כל הצורה של עם ישראל, איך נראית אמא יהודיה, מה היא מנחילה לבניה".


"והרי פשוט שהתוכן החיצוני אינו מספיק להעביר חינוך. לא מספיק להעביר מסורת ע"י דעות חיצוניות, החינוך אצל עם ישראל הוא רק בדרך הזו, עם אותו יסוד של דומה הרב למלאך אלוקים".


"אני רוצה לומר דברים שהם פשוטים. הסטייפלער מביא בהקדמה ל´חיי עולם´ את המדרש, אין לך שעה קשה מאותה שעה שנאמר והסתרתי פני, כל הצרות שעברו על עם ישראל הרי הם צרות נוראיות, מרתפי האינקוויזיציה, אושוויץ, ואמרו לנו חז"ל, אין לך שעה קשה מזו שיש הסתר פנים. יהודי עבר צרות, הוא נזרק לכבשן האש, אבל ההסתר פנים היה אולי בהנהגה החיצונית, כיצד אנשי רשע מצליחים להשתלט על גוי אחד בארץ, אבל בתוך היהודים פנימה דלקה אש שלהבת-קה. בתוך היהודי היה מצב של ´גם כי אלך בגיא צל מוות לא אירא רע´."


"גם מה שרואים בדור הזה דווקא מבחינה חיצונית, כל יום רואים מופע חדש עם פרסומת נוראה, החיצוניות חוגגת, אבל חסר את אותה פנימיות שראינו אצל רבותינו, אצל אימותינו, נדמה לי שהבכיות בעזרת נשים ב´ונתנה תוקף´ לפני חמישים שנה, אז נשמעו יותר אנחות, הרגישו את מעמד הדין. גם בלוויות, ל"ע, נשמעו פעם בכיות של נשים יותר ממה ששומעים לאחרונה. החיצוניות יותר שולטת, אולי ההידורים בכשרות, האתרוגים שלנו יותר מוקפדים, אולי הלחמים שאכלו אבותינו לא היו מנופים באותה דרגה של ניפוי שאנו זוכים להם, אבל את אותו להט פנימי של אימותינו, זה מה שחסר והולך ודועך משנה לשנה וזה המסר שצריך לעבור, יש מקום אחד שהפעולות החיצוניות והפנימיות יש להם קשר".  


"החיצוניות של הפרסום מאבדת פנימיות ומאידך ההצנעה זה המחייב, המעמיד של פנימיות. זה שמדברים על צניעות בכללותה, אבל כשמדברים על צניעות במלבוש של  נשים, כאן יש איזה חיבור של שני כוחות,  מצד אחד הרהב שבלבושי שחץ זה היפך הצניעות באופן כללי, ללכת במלבושים שכתוב בחז"ל, אישה שהלכה במלבוש אדום מותר לקרוע את לבושה זה השחץ של הלבוש יחד עם העריות, והיום שאנו עומדים במצב כזה, הרי מה נשאר להקב"ה, אלו אותם בתי אולפנה מועטים של ´בית יעקב´, שם עמלים להנחיל את רוח אימותינו, רוח אבותינו, את מעמד הר סיני".


"מה שנשאר לנו היום מכל אותה אומה נפלאה זה הרי ביהמ"ד מעט, אם זה שייך לתורה אלו אותם הישיבות ששומרים על הגחלת, אבל כאן התאספנו להרגיש עם גדולי ישראל שהקדישו לנו מזמנם, זה בא להנחיל ולהשריש בלבבות, מהמעמד הזה אמור להיעשות עד כמה שנצליח להשריש בלב דידן שזה כ"כ חמור וכ"כ מפחיד".


לאחר דבריו, הקריא הרה"ג ברוך שפירא, את מכתבו של הגאון רבי ניסים קרליץ, ולאחר מכן נשא דברים: "על דעת רבותינו, אמנם הכנס מיועד למנהלי הסמינרים, אבל המטרה היא להעביר מכאן את המסר לא רק לתלמידות, אלא, לאימהות ולכל בית ישראל".


"במגילה נאמר, ´ומרדכי ידע את כל אשר נעשה´, גדולי ישראל שליט"א, שנמצאים איתנו, הם שנושאים בעול הציבור, יודעים את כל אשר נעשה, כל עול הציבור, הכלל והפרט, בא לשולחנם של גדולי ישראל שליט"א, באו אלינו ´ויזעק זעקה גדולה ומרה´, באים לזעוק את הזעקה הנוראה. הם זועקים מנשמת ליבם את אותה זעקה של מרדכי שהייתה אז, אותה זעקה שבדורות האחרונים עמד מרן החפץ חיים זיע"א וצעק לעצור ולשמור את עניין הצניעות".


"רבותי, מה אנו, עפר ואפר, גדולי ישראל שליט"א, נמצאים איתנו, מכאן יוצא הכול לכל בית ישראל, נפסיק את הדברים האלו, אסור ללכת בלבוש בלתי צנוע, חוזרים לאימהות שלנו, בית בישראל אינו יכול להיות בצורה של בית לא על-פי ההלכה. מי אנחנו רוצים שינהיג אותנו? האופנה, ח"ו, או רבותינו גדולי ישראל שליט"א?"


"גדולי ישראל שליט"א, אומרים שכל היום אנשים מבקשים ישועות וברכות, אין ישועה גדולה מזו. מוכרחים להבין שכל בית שומר תורה ומצוות, אשר מקפיד על כשרות הכי מהדורת ודורש חינוך מעולה, צריכים גם צניעות מהודרת! די ללכת בחוצות קריה, במקומות הכי חרדים ולראות שאלו לא המקומות שלנו, להגיע לחתונות ולראות שאלו לא חתונות שלנו. זוהי צעקתם של גדולי ישראל שליט"א".


מאות מורות, מנהלות ומחנכות ישבו באולם הסמוך ושמעו את הדברים.


בתמונה: ההתכנסות בבני ברק

הוסף תגובה - לחץ כאן תגובות גולשים
         
1.מצוות דאוריתא לנשיםיהודי המלצה יום שבת,29 במרץ ,2008
2.לא נראה שיצא משהובני המלצה יום שבת,29 במרץ ,2008
3.הבעיה הגדולהבני המלצה יום שבת,29 במרץ ,2008
4.יהי רצוןארלה המלצה יום שבת,29 במרץ ,2008
5.הגרוע מכל פאות הראש -אימותנו שרה רבקה רחל ולאה (לת)יואב ז המלצה יום ראשון,30 במרץ ,2008
6.צניעות זה לא משחקעמרם המלצה יום ראשון,28 ביוני ,2009
הדפס שלח לחבר לכתבה הבאה בנושא לכתבה קודמת בנושא הוסף תגובה
כתבות נוספות
אורי זוהר והיצר הטוב

אורי זוהר וטוביה צפיר בקטע משותף על היצר הטוב שבגמרא והיצר הרע שבהופעה
מאת: שמואל קופר    יום רביעי,21 בינואר ,2015
"אין אומתנו אומה אלא בתורותיה"

אין אומתנו אומה כשאר האומות - ללא תורה לא זו בלבד שאין עמנו נחשב לעם ה´, אלא הוא אינו נחשב לעם בכלל
מאת: "בארות יצחק"    יום ראשון,11 בינואר ,2015
חנוכה - מלחמת אזרחים

בחנוכה אנו חוגגים את ניצחון עוסקי התורה שמסרו נפשם ויצאו למלחמת אזרחים נגד שלטון המתייוונים החזק והמצויד בנשק - בימים ההם בזמן הזה
מאת: שמואל קופר    יום שלישי,16 בדצמבר ,2014
 
 
 
 

צימרים במרכז – החופשה שאתה כה זקוק לה

בראש סדר העדיפויות שלנו הוא להעניק לאורחינו יחס ותשומת לב מירבית, שתחזרו עם חוויה מדהימה ובלתי נשכחת.
RSS
יש לך סקופ? שלח אלינו
מיוחדים
בעל אתר לחץ כאן
רוצה לכתוב בצופר?
לחץ כאן כדי להוסיף כתבה לצופר
אתרים מומלצים
דרושים סוכני פרסום מקצוענים
 
דרוש מתכנת ASP.NET
 
חדשות
  אתר החדשות המוביל בציבור החרדי. כולל מבזקים עם תמונות.
אינדקס
 אינדקס ייחודי שאין כמותו בכל הרשת.
שימושון
 זהירות!!! סכנה!!! אם תכנס לשימושון הזה, הוא יהפוך להיות דף הבית שלך, משום שלא תרצה לוותר על דבר כזה מיוחד.
מורי דרך
 כאן תוכל למצוא את טובי מורי הדרך, מדריכי הטיולים המורשים על ידי משרד התיירות. כל המידע המופיע באתר הינו בשותפות עם אגודת מורי הדרך.
מלונות
 מלונות קסומים, החוויה שתמיד חיפשת. מי שנכנס לכאן נהנה.
בתי מלון
 בתי המלון המפנקים שתמיד חלמת להגיע אליהם.
מסלולי טיולים
 אתר עם למעלה מ1000 מסלולי טיולים בכל הארץ.
צימרים בצפון
 אנו מזמינים אתכם לחופשה רומנטית קסומה. אנחנו מאמינים שלכל אחד מגיע לנפוש ולהתפנק... ולא רק פעם בשנה...
צימרים
 בואו לחופשה מדהימה שלא תישכח. באווירה קסומה ורוגעת - המקום האידיאלי להירגע, להתפנק ולהתחדש.
צימרים
 בין בוסתנים ובתי אבן עתיקים, בינות לפרחים המלבלבים, תמצאו בית עתיק וקסום. בחצר תמצאו שקט ושלווה, פרטיות ונוף מדהים.
טיולים
 טיולים . מסלולי טיול . מסלולי טיולים . צימר . צימרים . קברי צדיקים . מקומות קדושים .
אטרקציות לילדים
 האטרקציות שמופיעות כאן מתאימות במיוחד לילדים. רוצה אטרקציות לילדים, כאן תמצא את מבוקשך.
אטרקציות
 האטרקציות האטרקטיביות שברשת האינטרנט. אטרקציות מכל הסוגים והמינים.
צימרים
 מחפש צימר טוב? יש לך ספיקות היכן הכי טוב למצוא כזה? הפיתרון נמצא כאן! נסה, היווכח ותהנה מאוד.
צימר
 מערכת מיוחדת לבחירת צימר החלומות שלך תוך פחות מדקה על ידי סינון מיוחד עם תגיות חיפוש.

מי אנחנו | לפרסום באתר | צור קשר | דרושים | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית | הסכם שימוש באתר | מומלצים

צימרים | טיולים | בתי מלון | אטרקציות | אטרקציות לילדים | קברי צדיקים | טיולי גיפים | אטרקציות | אטרקציות לילדים | צימרים | שימושון | ביטוח רכב | Judaism | שיווק ופרסום באינטרנט | טיולי טרקטורונים | אינדקס | שימושון | אינדקס אתרים | מורה דרך | מורי דרך | טיולי יהודה